Сургалт, Судалгааны төв
Сургалт, Судалгааны төв

ЭЗҮДС-ийн дэргэдэх Сургалт, судалгааны академи нь дараах чиглэлүүдээр 1-12 сарын хугацаатай сургалт явуулдаг. Үүнд:

  • Санхүүгийн туслах ажилтан
  • Цэцэрлэгийн туслах багш
  • Гоо сайханч
  • График дизайн

Чиглэл тус бүрээр эзэмших чадамжийг харуулбал:

Санхүүгийн туслах ажилтан

Чадамжийн нэгжийн тоо:        

            1. Ерөнхий суурь чадамжийн хүрээнд- 5

            2. Мэргэжлийн суурь чадамжийн хүрээнд- 5

            3. Мэргэшүүлэх чадамжийн хүрээнд- 4

Чадамжийн нэгжийн нэр Нийт мэдлэг, ур чадвар олгох цаг
А. Ерөнхий суурь чадамжийн хүрээ 234
1 Мэргэжлийн англи хэл 72
2 Компьютер, интернет ашиглах 54
3 Хүний биеийн хөгжил, эрүүл ахуй 36
4 Харилцааны ур чадвар эзэмших 36
5 Бизнес аж ахуй эрхлэх чиг баримжаа олгох 36
Б. Мэргэжлийн суурь чадамжийн хүрээ 216
6 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлага хангаж ажиллах 36
7 Санхүүгийн эрх зүйг судлах 36
8 Маркетингийн үндэс судлах 36
9 Бизнесийн төлөвлөгөө боловсруулах 72
10 Жижиг дунд бизнесийг зохион байгуулах 36
В. Мэргэшүүлэх чадамжийн хүрээ 874
11 Санхүүгийн төсөв боловсруулах 86
12 Анхан шатны баримт бүрдүүлэх, хөтлөх, тайлагнах 234
13 Санхүүгийн тайлан гаргах 356
14 Санхүүгийн програм ашиглах 198
Дүн 1324

 

Цэцэрлэгийн туслах багш

Чадамжийн нэгжийн тоо:     

            1. Ерөнхий суурь чадамжийн хүрээнд- 6

            2. Мэргэжлийн суурь чадамжийн хүрээнд- 7

            3. Мэргэшүүлэх чадамжийн хүрээнд- 4

Чадамжийн нэгжийн нэр Нийт мэдлэг, ур чадвар олгох цаг
А. Ерөнхий суурь чадамжийн хүрээ 252
1 Харилцааны ур чадвар эзэмших 54
2 Англи хэл 54
3 Бизнесийн чиг баримжаа олгох 36
4 Экологи байгаль хамгаалал 18
5 Компьютер интернет ашиглах 54
6 Биеийн тамир 36
Б. Мэргэжлийн суурь чадамжийн хүрээ 640
7 Бага насны хүүхэдтэй ажиллах хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа 72
8 Хүүхдийн боловсрол, амралт чөлөөт цагт зориулан тоглох, үлгэр ярьж өгөх, материал тоног төхөөрөмж бэлтгэхэд туслалцаа үзүүлэх 96
9 Бага насны хүүхдийн цогц хөгжлийг дэмжих 96
10 Нийгмийн дадлагад суралцахад нь хүүхдүүдэд туслах 64
11 СӨНХ-н бие махбодь нийгмийн болон сэтгэл хөдлөл, зан төлөв, оюун ухааны хөгжлийг сайжруулах, саад бэрхшээлийг даван туулах 120
12 Цэцэрлэгийн сургалт үйл ажиллагаа түүнд зориулж дотор болон гадна талбайг бэлтгэх 96
13 Орчны эрүүл ахуйн норм 96
В. Мэргэшүүлэх чадамжийн хүрээ 424
14 Бага насны хүүхдэд эрүүл ахуйн боловсрол олгох 96
15 Хүүхдийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа буюу тоглоомын үйл ажиллагааг ажиглах, хяналт тавих 136
16 Хөдөлмөрийн харилцаа ёс зүй 96
17 Бага насны хүүхдийн асаргаа сувилгаа 96
Дүн 1316

 

Гоо сайханч

Чадамжийн нэгжийн тоо:          

                1. Ерөнхий суурь чадамжийн хүрээнд- 5

                2. Мэргэжлийн суурь чадамжийн хүрээнд- 8

                3. Мэргэшүүлэх чадамжийн хүрээнд- 4

Чадамжийн нэгжийн нэр Нийт мэдлэг, ур чадвар олгох цаг
А. Ерөнхий суурь чадамжийн хүрээ 234
1 Мэргэжлийн англи хэл эзэмших 72
2 Компьютер, интернет ашиглах 54
3 Хүний биеийн хөгжил, эрүүл ахуй 36
4 Харилцааны ур чадвар эзэмших 36
5 Аж ахуй төлөвлөлт, бизнес эрхлэлт 36
Б. Мэргэжлийн суурь чадамжийн хүрээ 234
6 Арьсны бүтэц, эрүүл мэнд 18
7 ХАА, ЭА-н шаардлага хангаж ажиллах 18
8 Ажлын байрыг шаардлагын дагуу зохион байгуулах 36
9 Материал сонгож ашиглах 54
10 Гоо заслын багаж, тоног төхөөрөмж ашиглах 54
11 Имидж судлал 18
12 Өнгө судлал 18
13 Арьс судлах 18
В. Мэргэшүүлэх чадамжийн хүрээ 824
14 Иллэг заслын технологийн гүйцэтгэл 216
15 Арьс арчлах технологи ажиллагаа 216
16 Хумс заслын технологийг гүйцэтгэх 180
17 Нүүр будалтын технологи ажиллагаа 212
Дүн 1292