Тэмүүлэл клуб
Тэмүүлэл клуб

"Тэмүүлэл" клубын үйл ажиллагааны гол зорилго

Оюутан залуусыг судалгаа, шинжилгээний стандарт, төлөвлөгөөний дагуу боловсруулалт хийн, гүйцэтгэж сурахад оршино.

Зорилтууд

1. Сурах эрмэлзэлтэй оюутнуудыг сонгон шалгаруулах

2. Сургууль, багш нартай хамтран ажиллах

3. Олон улсын судалгаа, шинжилгээний стандартын дагуу болосвруулж гүйцэтгэх

4. Төсөл бэлтгэх

Клубын бүтэц, зохион байгуулалт

Идэвхитэн гишүүд болон дэмжигчид

Гишүүд

ЭЗҮДС-ийн I-IV курсийн оюутнууд өөрсдийн чөлөөт сонголтоор нэгдэнэ.

Клубын хамтын ажиллагаа

       - ЭЗҮДСургуулийн захиргаа

       - Мэргэжлийн тэнхимүүдийн багш нар

       - Оюутны зөвлөл

       - Хамтран ажилладаг байгууллагууд, багш, оюутнууд

Бусад

         1. Ижил зорилго бүхий клубтэй хамтран ажиллах боломжийг судалж шийдвэрлэх

         2. Сургуулийн захиргаа, тэнхимүүд, багш нар болон оюутны зөвлөлтэй хамтран ажиллах

         3. Бусад уралдаан тэмцээнд оролцох боломжийг бүрдүүлэх